Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundacje . Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Fundacja przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby, której dane dotyczą w pośredni lub bezpośredni sposób.

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy przesyłać na adres e-mail:

dominika@internationalleadersforum.com

ilfo@ilfo.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja International Leaders Forum z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750446, REGON: 381410211, NIP: 5272866176, zwana dalej również Fundacją lub Administratorem. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: dominika@internationalleadersforum.com ilfo@ilfo.pl
 2. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWA-RZANIA

Fundacja pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. Fundacja przetwarza poniższe kategorie danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy),
 2. dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
 3. dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,
 4. dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą, a które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Fundacja informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarza dane realizując poniższe cele:

 1. w celu aktywnego uczestnictwa w webinarium (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na czas trwania webinarium;
 2. w celu informowania o nowych wydarzeniach organizowanych przez Fundacje oraz o działaniach podjętych przez Fundacje (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - do czasu odwołania zgody, wszelkimi środkami i narzędziami komunikacji;
 3. w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wszelkimi środkami i narzędziami komunikacji– do czasu cofnięcia zgody.
 4. w celu nawiązania współpracy z osobą, której dane dotyczą lub innym podmiotem współpracującym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków umowy;
 5. w celu realizacji umowy z członkiem Fundacji lub innym podmiotem współpracującym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
 6. w ramach konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – na czas realizacji obowiązku prawnego;
 7. na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego,
 8. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Fundacją (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 9. w celu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez kandydata do pracy lub do współpracy po zakończonym procesie rekrutacji – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie dodatkowo udzielonej zgody na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
 10. w celu marketingu Fundacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
 11. w celach marketingu usług Fundacji, w tym w celu informowania o jej działalności, o wydarzeniach organizowanych przez Fundację, lub w których Fundacja uczestniczy, jeżeli była wymagana i została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
 12. w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
 13. w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (via: SMS, via: e-mail, w tym newslettera, publikacji), (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Fundacja informuje, że osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail,
 2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie,
 3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:

 1. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie,
 2. osoba, której dane dotyczą wniósła sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 6. lit. a) poniżej,
 3. dane osobowe osoby, której dane dotyczą nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
 4. dane osobowe osoby, której dane dotyczą nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli osoba, której dane dotyczą:

 1. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość,
 2. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
 3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwiła się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 4. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

 1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoba, której dane dotyczą– wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundacja, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 2. w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: dominika@internationalleadersforum.com ilfo@ilfo.pl. Czynności dokonane przez Fundacje na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność,

 1. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH

 1. Fundacja może udostępniać dane podwykonawcom, tj. podmiotom, z których usług Fundacja korzysta przy przetwarzaniu danych, a którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami Fundacji, w szczególności dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności obsługi webinariów.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Fundacja każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Fundacja nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zasady określone w niniejszej Informacji o danych osobowych mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana poprzez zamieszczenie przez Fundacje nowej treści niniejszej Polityki na stronie internetowej: https://ilfo.pl/