Piotr_Wachowiak

Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania.
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Prof. SGH dr hab.

Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Między innymi. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa- Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa- Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy, Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi następujących książek: „Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego”. Jest również współautorem podręczników do szkół ponadgimnazjalnych oraz jest współtwórcą podstawy programowej z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce do liceum.

Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni.